Türkçe  |  English
   
 
 
Ferdi Kaza
 

Ferdi Kaza Sigortaları Teminatı

Teminatın konusu ve Kapsamı : Sigortalının, sigorta müddeti içersinde maruz kalacağı ani ve harici hadiselerin- kazaların neticesinde ölmesi yada cismani bir arızaya maruz kalması durumlarına karşı teminat verir.
Teminat Kapsamı dışındaki haller :
Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır.

  • Harp ve harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, grev lokavt, kargaşalık, halk hareketleri;
  • Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
  • Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali hariç, sigortalının kendisini bile bile tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
  • Seylap,
  • Nükleer rizikolar, teminat kapsamı dışındadır.

Ferdi Kaza Sigortaları Teminat Çeşitleri :
Poliçe genel şartlarımızda yer alan teminat çeşitleri ölüm, sürekli sakatlık , gündelik tazminat ve tedavi masraflarından ibarettir.

ÖLÜM TEMİNATI : Kazayı müteakip ölüm hemen vuku bulmuş ve kaza ile ölüm arasında da bir illiyet bağı kurulabilmiş ise, teminat yönünden ortada tereddüdü gerektirici hiçbir durum yoktur. Ancak her zaman ölüm, kazadan hemen sonra vuku bulmayabilir. Bu durumda araya başka sebepler girerek kaza ile ölüm arasındaki illiyet bağının ispatını güçleştirebilir. Bu güçlük, uygulamada kaza tarihinden sonra vuku bulan ölümün bir süreyle kısıtlanması gereği doğmuştur.

DAİMİ MALULİYET TEMİNATI : Poliçe ile temin edilen bir kaza sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içerisinde sürekli sakatlığın kesinlikle anlaşılmasını müteakip, poliçedeki cetvelde yer alan oranlar dahilinde sigorta meblağı sigorta ettirene ödenir.

GÜNDELİK TAZMİNAT TEMİNATI : Kazaların ölüm veya sürekli sakatlık hallerinden çok, geçici sakatlıklara yol açtığının istatistiklerle sabittir.
Sigortalının kaza sonucunda ve bu sebeple geçici olarak çalışamayacak duruma düşmesi durumunda kendisine poliçede yazılı gündelik tazminatı temin eder.
Kazadan sonra sigortalı kısmen çalışabilecek durumda (görevinden bir kısmını kesinlikle yapamaması durumunda) olursa veya sonradan kısmen çalışabilecek duruma gelirse poliçede yazılı tazminatın yarısı ödenir.

TEDAVİ GİDERLERİ TEMİNATI : Ölüm veya sürekli sakatlığa ek olarak verilen bu teminat, kazadan itibaren bir yıl içerisinde ve doğrudan doğruya kaza sebebiyle meydana gelen bütün bedeni araz veya yaralanmalarla ilgili doktor ücreti, ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını poliçede yazılı miktara kadar ödemektedir.

 
 
İş Yeri
Araba
Hırsızlık
Ev
Yangın
Nakliyat
Ana Sayfa   ::   İş Yeri   ::   Araba   ::   Hırsızlık   ::   Ev   ::   Yangın   ::   Nakliyat   ::   Ferdi Kaza   ::   İletişim
Designed Maintained and Hosted by Kibris.Net